٨۸۵۴۳۵۶۱-٠٢١

BTE-RM12I4O8TH

BTE-RM12I14O8TH-1

 

رك مـانیتور یک دسـتگاه هـوشـمند کنترل و مـانیتورینگ بــراي مــراکز داده و اتــاق ســرور می بــاشــد که وظیفه آن پـایش سـنسور هـاي مـختلف مـانـند دمـا و رطـوبـت، دود و حـرارت، نشـت آب، همچنین کنترل ورودي و خـروجی هـاي عــمومی مــانــند آژیر، فــلاشــر، مــگنت درب رك، ســنسور حرکت، قفل درب رك و غیره است . بــه واســطه پشــتیبانی از پــروتکل هــاي ارتــباطی مــتنوع قـــابلیت Mod-bus/RTU, Mod-bus/TCP, SNMP, TCP/IP, هـــمانـــند یکپارچــه ســازي و مــانیتورینگ تــوســط نــرم افــزار DCIM فـراسـام و همچنین تـمامی نـرم افـزارهـاي مـرسـوم مـانـند SolarWinds و PRTG و OpManager و غیره وجود دارد. این دســتگاه داراي یک وب ســرور دو زبــانــه داخــلی می بـاشـد که از طـریق آن کلیه ورودي،خـروجی هـا و وضعیت سـنسورهـا را مـانیتور و کنترل کرد و همچنین سـناریوهـاي کنترلی متنوعی را تعریف نمود

BTE-RM12I14O8TH-firmware

این مـحصول قـابلیت اتـصال بـه مـاژول GSM را دارا بـوده که سـامـانـه را قـادر بـه ارسـال گـزارش عملکرد، وضعیت ورودي و خـروجی هـا، اطـلاع رسـانی شـرایط هشـدار و غیره می سازد. همچنین بـــه مـــنظور ســـهولـــت در کنترل و مـــانیتوریگ دســتگاه، در صــورت اســتفاده از مــاژول GSM اپلیکیشن انـدروید و IOS بـه صـورت رایگان هـمراه پکیج ارائـه می گردد. لازم بــه ذکر اســت این دســتگاه بــه صــورت رك مــونــت عرضه می گردد. ویژگی دیگر این مـحصول رك مـونـت بـودن آن اسـت که نصب و راه اندازي آن را بسیار سریع و آسان می نماید.

 

BTE-RM12I14O8TH-future

دستگاه دارای مشخصات زیر می باشد . 

 

BTE-RM12I14O8TH-future1

 

 

دانلود کاتالوگ محصول

download

 

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.