٨۸۵۴۳۵۶۱-٠٢١

موتورخانه هوشمند

  سیستم مدیریت هوشمند موتورخانه EMS

مدیریت هوشمند موتورخانه

تا 15% کاهش  مصرف گاز  و  تا 30% کاهش گازبها در ساختمان های مسکونی

تا 40% کاهش  مصرف گاز  و  تا 70% کاهش گازبها در ساختمان های اداری

در حال حاضر میزان درجه حرارت آب گرم چرخشی و آب گرم مصرفی در موتورخانه ها بصورت دستی تنظیم و معمولاً برای تمام مدت بر روی یک عدد ثابت قرار دارد. تغییرات دمای هوا درطول روز موجب افزایش یا کاهش دمای داخل ساختمان شده که نتیجه آن انحراف دمای داخل ساختمان از محدوده آسایش و مصرف بیهوده سوخت و انرژی است.