٨۸۵۴۳۵۶۱-٠٢١

گروه تاسیسات

طراحی و اجرای سیستم کنترل مدیریت هوشمند ساختمان ( BMS )

طراحی و اجرای سیستم کنترل و مدیریت هوشمند انرژی ( EMS )

طراحی و اجرای سیستم حرارت مرکزی

طراحی و اجرای استخرهای تفریحی