٨٦١٢١٧٤٠-٠٢١

BMS چیست ؟

BMSچیست؟ 

می باشد به سیستمی اطلاق می شود که توسط آن Building Management System که مخفف BMS در زبان فارسی سیستم BMS بتوان موارد مورد نیاز یک ساختمان را کنترل و مدیریت کرد . عبارت معادل می باشد که نشان می دهد دامنه پوشش سیستم Building مدیریت جامع ساختمان است . نکته قابل توجه، کلمه مربوط به کل ساختمان است . بطور مثال ممکن است نیاز داشته باشیم در یک برج با تعداد طبقات متعدد و مساحت زیاد، مواردي از قبیل وضعیت کارکرد موتورخانه ها، اگزوزفن ها، روشنایی هاي ساختمان، وضعیت قفل درب هاي اصلی، روشن یا خاموش بودن پله هاي برقی، وضعیت اعلام حریق یا نشت گاز و .... را به صورت امکان انجام آنرا برایتان بوجود می آورد. در واقع هر وسیله BMS پیوسته کنترل نماییم . این همان کاري است که متصل شود . در این صورت از طریق مانیتور یا BMS یا هر پارامتري که نیاز به کنترل و بررسی آن داریم باید به مانیتورهاي مربوطه می توانیم ضمن اطلاع از وضعیت موجود، در صورت لزوم، فرامین مورد نظر را صادر کرده و تجهیزات مورد نظر خود را خاموش، روشن و یا کنترل نماییم. (مانیتورهایی که توسط این شرکت به این منظور به کار گرفته شده است، به صورت لمسی طراحی شده و به صورت مستقیم قابلیت ارسال فرمان را در اختیار مصرف کننده قرار میدهد).

نکته فنی (پروتکل)
با توجه به مساحت بزرگ ساختمان مورد بحث، امکان اتصال مستقیم همه سنسورها به یک دستگاه وجود ندارد و عملاً این کار منجر به افزایش غیر قابل توجیه طول سیم و کابل مصرفی و همچنین بوجود آمدن اختلالات استفاده BMS احتمالی در عملکرد سیستم خواهد شد . روشی که امروزه براي حل این مشکل در طراحیمی شود، ایجاد یک شبکه ارتباطی بین طبقات و دستگاههاي مختلف موجود در آن می باشد. بدین صورت که فضاي کلی ساختمان به فضاهاي کوچک تر تقسیم بندي می شود. فضاهاي کوچک ساختمان هر یک توسط یک سیستم مستقل کنترل می شوند. بطور مثال ممکن است براي هر طبقه ساختمان یک دستگاه طراحی شود و همه سنسورها و مصرف کننده ها به دستگاه همین طبقه متصل شوند و این کار براي هر طبقه به صورت مستقل انجام شود. در نهایت کافی است دستگاههاي طبقات مختلف توسط بستر مناسب خود ، در یک شبکه کلی قرار بگیرند . بنابراین اگر نیاز داشته باشیم دستگاه طبقه اول، از باز بودن یا بسته بودن درب خروج پشت بام در طبقه دهم اطلاع داشته باشد، نیازي به اتصال سنسورهاي پشت بام به طبقه اول نداریم بلکه فقط کافی است سنسورها به دستگاه طبقه دهم متصل و دستگاهاي طبقه اول و دهم نیز توسط یک شبکه مناسب به یکدیگر متصل باشند.
اطلاعاتی BMS اینجاست که صحبت از پروتکل به میان می آید و معمولاً وقتی می خواهند در مورد یک سیستم کسب کنند حتماً می پرسند که پروتکل سیستم شما چیست؟ این سؤال در واقع زبان ارتباطی دستگاهها را شاملمی شود. امروزه روش هاي بسیاري براي برقراري ارتباط بین دو یا چند دستگاه در دنیا وجود دارد که در اصطلاح به هر یک از آنها یک پروتکل گفته میشود. پروتکل هاي کلی مورد استفاده توسط Ethernet , Canbus, ModbusRS485, RS پروتکل هاي 232
این شرکت جهت ارتباط اجزاي مختلف سیستم میباشند.

 خانه هوشمند و تفاوت آن با BMS
Smart Home ،Intelligent House ،Home Automation خانه هوشمند که امروزه در جهان به نامهاي کوچک است و BMS ندارد و شاید بتوان گفت یک BMS و ..... شناخته می شود، تفاوت مفهومی چندانی با تنها نکته قال توجه در آن، کوچک شدن شبکه و یا حذف آن می باشد. به طور مثال اگر خانه هوشمند مورد بحث مساحتی حدود 150 مترمربع داشته باشد، بدلیل کوچک بودن آن عملاً فقط یک سیستم براي کنترل کل فضاها کافی است و همه سنسورها و مصرف کننده ها می توانند به صورت مستقیم به همین یک سیستم متصل شوند . ملاحظه می کنید که احتیاج به ایجاد یک شبکه بین چند دستگاه در این پروژه مفهومی نخواهد داشت . بنابراین با کوچک است. BMS همان Smart Home کمی اغماض میتوان گفت که
یک ویژگی بسیار مهم (ارتباط بین اجزاي سیستم) نکته حائز اهمیت در استفاده از یک سیستم جامع هوشمند، برقراري ارتباط بین اجزاي سیستماتیک یک پروژه است. بطور مثال : اگر در یک خانه، نشت گاز اتفاق بیفتد، سیستم اعلام نشت گاز آنرا تشخیص می دهد و آژیر خطر را به صدا درآمده ویا حداکثر اینکه شیربرقی گاز را جهت جلوگیري از ادامه نشت گاز، قطع می کند . اگر مالک این خانه در خارج از آن باشد و در هنگام مراجعت به منزل اطلاعی از نشت گاز نداشته باشد و از طرفی
سیستم دیگري مثل روشنایی اتوماتیک در منزل خود نصب کرده باشد (سیستمی که با مشاهده فرد به صورت خودکار چراغ ها را روشن می کند) چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ توجه کنید که گاز نشت کرده و سیستم اعلام نشت گاز هم آژیر و ...... را انجام داده است (بدون ارتباط با سیستم هاي دیگر ) و از طرفی روشنایی اتوماتیک منتظر است تا با ورود شخص چراغ ها را روشن کند . در صورت زیاد بودن حجم گاز نشتی، احتمال انفجار بسیار زیاد است.

  ویژگی سیستم BMS این است که بین اجزاي سیستمی مجموعه مثل سیستم اعلام نشت گاز و روشنایی اتوماتیک، ارتباط منطقی برقرار می کند و مثلاً از روشن شدن اتوماتیک چراغ ها در صورت نشت گاز جلوگیريبعمل می آورد. می توان بین همه موضوعات ارتباط منطقی مورد نیاز را برقرار کرد . در یک درب هاي  خروجی یک ساختمان در هنگام بروز آتش سوزي، جهت فرار ساکنان به صورت خودکار باز می شوند و بالعکس، در صورت وقوع سرقت به صورت خودکار جهت جلوگیري از فرار سارق، بسته شوند . بنابراین در این مثال، بین سیستم اعلام حریق، اعلام سرقت و کنترل تردد ارتباط برقرار شده است . در واقع این مهمترین است . ویژگی که به دلیل دارا بودن هوش مصنوعی و قابلیت برنامه نویسی وتنظیمات در آن BMS ویژگی بوجود آمده است و بیانگر این موضوع است که به لحاظ تئوري محدودیتی براي اتصال سیستم ها و تجهیزات
و تعریف نوع هماهنگی بین آنها وجود ندارد.